Afskrift af årsberetning udgivet ved årsskiftet 1915

Afskrift af årsberetning udgivet ved årsskiftet 1915

Dansk Dameafdeling under »Det Røde Kors«

for Skanderborg og Omegn, Protectrice: Hds. Majestæt Enke dronning Louise.

begyndte sin Virksomhed i Januar Maaned 1901 og har altsaa med 1914 afsluttet sit 14. virkeaar. Ved Udsendelsen af Beretningen for dette Aar er det Bestyrelsen en kjær Pligt at bringe en Tak til alle Bidragydere, samt varmt anbefale Alle at bevare den samme Interesse for Afdelingen. I Fred som i Krig er der altid Syge, Saarede og Fattige, som trænge til en hjælpende Haand.

Foruden at have de samme directe Formaal som Hovedforeningen »Det Røde Kors«, hvis Virksomhed Verden over tør være saa kjendt, at en Omtale her er overflødig, have Dame-Afdelingerne følgende mere locale Formaal:

  • 1) At erhverve aarlige Medlemsbidrag fra Mænd og Qvinder i hele Kredsen. Medlem er Enhver, som mindst indbetaler 2 Kr. aarlig, og dette Bidrag giver Ret til at søge Afdelingens Støtte til Hjælp til Uddannelse som Sygeplejerske samt Ret til at deltage i de under Punkt 3 omtalte Samaritercursus. Af saadanne Cursus er siden 1903 afholdt 4 Serier, hver i 3 Afdelinger - deels i Skanderborg, deels i Silkeborg - med henholdsvis 8 og 6 Møder i hver Afdeling.
  • 2) For de indkomne Bidrag at søge oparbejdet Linned-Depoter til Brug ved Krig, Epidemier, Katastrofer og lignende (for Kystbyers Vedkommende ogsaa ved Skibbrud), altsaa en Beholdning af syede Sager og Sygemateriel, som altid holdes parat, og som kan rekvireres af Læger og Sygeplejersker til Udlaan i paakommende Tilfælde, forarbejdede efter practiske Modeller, konstruerede for syge og saarede Mennesker, Mænd som Qvinder. - Med den aldrig svigtende Interesse for Alt, hvad der vedrører Dame-Afdelingerne, er deres høje Protectrice, Hds. Majestæt Enkedronningen, ogsaa her gaaet i Spidsen med sin Syforening paa Amalienborg, hvor en større Kreds af Damer under Hds. Majestæts Præsidium syer Madratsvaar, Lagener, Pudevaar, Beklædningsgjenstande m. m., hvortil alt Materiale skjænkes af Enkedronningen.
  • 3) At oprette Samaritercursus, særlig gavnlige for Folk, som have langt til Lægehjælp, og som paa disse Cursus paa en methodisk Maade lære at afhjælpe øjeblikkelig Nød og Fare ved Ulykkestilfælde, indtil Læge kan indtræffe. Af Dameafdelinger under »Det Røde Kors« i Danmark fandtes den 1. Januar 1913 ialt 32 med tilsammen 4,539 Medlemmer og en Indtægt i 1913 af 11,246 Kr. 81 øre foruden i extra Gaver 489 Kr. 16 øre.

Siden det for Danmark saa sørgelige Aar 1864 har intet Tidsrum fremkaldt saa stærke Bevægelser og Følelser i det danske Folk, som de sidste 5 Maaneder i Aaret 1914. Den Krig, der i Begyndelsen af August Maaned med Voldsomhed udbrød mellem 5 Stormagter i Europa, maatte nødvendigvis kalde vort Folk frem til at indsee Nødvendigheden af at bringe Fart i Arbejdet til Fædrelandets Forsvar, og derunder igjen til yderligere Udvikling og Forøgelse af Foreningen »Det Røde Kors« og de under denne sorterende Dame-Afdelingers Arbejde.

Som man kunde vente, satte Dame-Afdelingernes høie Protectrice Enkedronningen sig ved Krigens Udbrud strax i Bevægelse, og afbrød sit Landophold for at være i Hovedstaden og midt i den store Virksomhed fra alle Sider.

Efter at Enkedronningen havde taget Bolig i Kjøbenhavn, blev den faste Kreds af Damer, som i en Aarrække har arbeidet om Vinteren paa Amalienborg, tilsagt til Syning. Grosserer Bendix stillede velvilligst Symaskiner til Raadighed, og siden August har Enkedronningen med denne Stab - trods de mange Krav, der stadig desforuden stilles til Hds. Maj. - hveranden Dag lige op til Jul ivrigt arbejdet paa de saa højligt fornødne Feltlazaretter. Ved Enkedronningens Syning er der i disse 5 Maaneder tilvirket Ca. 3000 Stkr. Feltlazarethgjenstande. Til det hos Hds. Maj. forfærdigede Feltlazareth til 200 Mand, har den kjøbenhavnske Dameafdeling bidraget med 130 almindelige Skjorter og 143 Skjorter aabne dels til højre og dels til venstre Side, hvilke i Aarenes Løb ere syede paa Askov Høiskole.

Nu, midt under den vældige Krig, maa det staa klart for ethvert tænkende Menneske, hvilken klog Forudseenhed Hds. Maj. viste sig i Besiddelse af, da hun for ca. 15 Aar siden optog Arbeidet for »Det røde Kors«, og det danske Folk kan ikke varmt nok paaskjønne den Energi og Utrættelighed, med hvilken Hds. Maj. har ledet og fremmet Dame-Afdelingernes Arbejde, der i Følge »D. R. K.«s Aarsberetninger saa væsentlig bidrager til Løsningen af denne Forenings betydningsfulde og smukke Opgave. D.D. Afd. u. D. R. K for Skanderborg og Omegn har i 1914 smukke Resultater at opvise. Den 13. Februar 1914 afsendte Afddingen til 2den Generalcommando, Viborg, efter Hds. Maj. Enkedronningens Ordre, 20 Sæt Sengetøj, Beklædningsgjenstande - tilsammen 500 Stkr. Lazarethgjenstande - og 2 store Kasser med Forbindstoffer. Alle Linnedsager ere i Aarenes Løb forfærdigede af Afdelingens Medlemmer. Sendingen omfattede 10 meget store Kasser, for hver 10 Sæt 5 Kasser, nøje mrkt. som paalagt al Afdelingens høie Proteetrice, og med Aarstal for Nedpakningen paa hver Kasse.

Samariterundervisningen har som naturligt under de forhaandenværende Omstændigheder, - men forøvrigt allerede ogsaa i tidligere Aar - taget Fart, og vundet en Tilslutning i Aaret 1914, som aldrig tidligere. Under Afdelingen her afholdtes: Samaritercursus i Skanderborg fra 9. Febr til 9. Marts 1914, begge Dage incl., 1ste Repetitionscursus i Skanderborg fra 14. August til 7. September 1914, begge Dage incl. og Samaritercursus i Silkeborg fra 31. August til 17.Septbr. 1914, begge Dage incl. henholdsvis med 8, 7 og 6 Møder, hvert paa 2 Timer. Under de i Skanderborg, afholdte Cursus opnaaede 8 Samariter Udmærkelse og dermed H. M. Enkedronningens Emblem. I Silkeborg vare Alle 1 ste Gang til Stede ved det paagjældende Samaritercursus, og Ingen kunde saaledes tage Prøven.

Endvidere har der i Brædstrup, ved Sygehuslæge Lundgaards velvillige Foranstaltning, været afholdt et Samaritercursus, af hvilket Indtægten er tilfaldet Afdelingen. I begge Kjøbstæder ledede Districtlægerne Lund, Silkeborg, og Albert Nielsen, Skanderborg, Undervisningen. Begge have saavel i 1914 som i de mange tidligere Aar udført dette samfundsnyttige og langt fra ubetydelige Arbejde uden Vederlag, hvorfor Afdelingen atter maa bringe dem den varmeste Tak. Districtslæge Lund har i de Aar, Afdelingen hår bestaaet, ledet 5 Cursus, hver paa 6 Møder=30 Møder. Districtslæge Albert Nielsen har ledet 8 Cursus, deraf de 7 paa 8 Møder, et paa 7 Møder=63 Møder. Med stor Sorg har Afdelingen, dennes Bestyrelse og Eleverne ved de mange Cursus den 17. Januar 1915 modtaget Meddelelse om Districtslægens Død efter en kortvarig Sygdom, der kom Alle aldeles uventet. Eleverne var fulde af Paaskjønnelse over hans Undervisning, der var præget af Iver for at lære dem saa meget som muligt, og for at demonstrere Alt klart og omhyggeligt, og tillige stedse ledsaget af en overbærende Taalmodighed. For Afdelingen betyder denne Bortgang et stort Tab, da hans varme Interesse for dennes Opgave støttede den saavel practisk som moralsk, og fordi Samarbejdet med ham altid var en Glæde. Afdelingen vil savne ham dybt og altid ære hans Minde. Uddelingen af Qvinde- og Børnetøj fra »Det udvidede Depot« er fortsat i Lighed med tidligere Aar.

Foruden de paa Medlemslisten anførte Bidtag har Afdelingen ogsaa i 1914 modtaget betydelig Hjælp og Støtte paa anden Maade.

Boghandler Raae i Skanderborg har forsynet den med Alt, hvad den behøver af Papir, Convolutter, Regnskabsbøger og Skrivematerialier.

Bogtrykker Lyhne (Skanderborg Amtsbogtrykkeri) har leveret nærværende Aarsberetning med ringe Udgift for Afdelingen og lovet at levere trykte Qvitteringer og andre Tryksager i Fremtiden uden Vederlag.

Med Thinghusbestyrelsens Tilladelse har man kunnet benytte Amtsraadssalen i Thinghuset i Skanderborg til Afholdelse af Samaritercursus.

Den locale Presse har fremdeles ydet Afdelingen betydelig Hjælp ved at optage Meddelelser o. Lign. uden Udgift for denne.

Idet Bestyrelsen herved bringer en hjertelig Tak til Alle, som have vist Foreningen Velvillie og bidraget til Gjennemførelsen af dennes Formaal, beder den indtrængende om vedvarende Støtte i Fremtiden, og navnlig om Tilgang af nye, faste Medlemmer, for at Foreningens Virksomhed ikke skal blive hæmmet ved den Afgang af Medlemmer, der aarlig paa Grund af Bortrejse eller af andre Grunde finder Sted. Virksomheden er jo nu bleven udvidet til Gavn for Syge og Trængende, ligesom unge Piger hjælpes til Uddannelse som Sygeplejersker, men Afdelingen vil ikke kunne holdes i det Spor, hvori den nu er, naar dens Indtægter reduceres.

Fra paalidelig Kilde er fremkommet, at i Japan findes 1 Medlem af »Det røde Kors« for hver 35 Mennesker, i Tydskland 1 for hver 75 Mennesker og i Danmark 1 for hver - 3000! Kunne disse Tal ikke mane?

 

Bestyrelsen for Afdelingen bestaar af følgende Damer i Skanderborg og Omegn:

Fru Kammerherreinde Dreyer, Præsident.

Fru Johanne Bruun.

Fru Marie Christensen, Vestermølle.

Fru Cathrine Christiansen.

Fru Borgmesterinde Givskov.

Fru Margrethe Svendsen.

Fru Provstinde Sørensen, Vice Præsident.

Fru Laura Tvermoes, Secretair.

I Silkeborg have følgende Damer under Justitsraadinde Lunds Ledelse velvilligt paataget sig at støtte Dameafdelingen og dennes Bestyrelse: Fru C. Grabow, Fru Hammer, Fru Borgmesterinde Heide-Jørgensen, Fru Høeg, Fru Højrup, Fru M. Lund, Fru Nielsen, Frk. Augusta Nielsen, Fru Postmesterinde Petersen.

Amtsraadssecretair Lyngby er Kasserer for Afdelingen.

Medlemsantal d..31. Decbr. 1914: 129.

Indtægt i 1914 aarlige Bidrag: 309 Kr. 00 øre.

Indmeldelse af nye Medlemmer kan ske hos et hvert af Bestyrelsens Medlemmer og hos Afdelingens Kasserer Amtsraadssecretair Lyngby, Skanderborg.

Aarsregnskabet følger omstaaende.

 

 

Indtægt        
        Kr. Øre
I. Beholdning fra 1913     0 00
II. Medlemsbidrag for 1914     309 00
III. Bidrag fra Skanderborg Byraad     25 00
Do. Do. Amtsraad     50 00
IV. Gave fra Bogtrykker Lyhne (Trykning af Aars beretning for 1913)     35 00
V. Bidrag for Deltagelse i Samaritercursus        
a. i Skanderborg 56 Kr.    
b. i Silkeborg 140 Kr.    
c. i Brædstrup 22 Kr. 218 00
VI. Indvundne Renter i 1914     1 27
VII. Tilskud fra Reservefonden     141 57
VIII. Gave fra Fru Kammerherreinde Sehested 10 Kr.    
  Do. Fra en Anonym 2 Kr.    
  Ved Bortlodning 10 Kr.    
  Diverse 2 Kr. 24 00
  Kr………..     803 84

 

 

 

Udgift        
        Kr. Øre
I. Porto, Budløn, Telegrammer, Assurance i Skanderborg 20 59
II. Vedligeholdelse af Depotet 00 00
III. Fornyelse af det udvidede Depot i Skanderborg 25 28
Do. Assurance, Budløn, Leje af Lokale til det udvidede Depot i Silkeborg 17 01
IV. Trykning af Aarsberetning for 1913 50 00
V. Qvotapart til Hovedf. »Det røde Kors« 61 80
a. Tilvejebringelse og Aflevering af Sager til Hoveddepotet 537 18
b. Afholdelse af Samaritercursus     91 98
c. Kassebeholdning     00 00
  Kr………..     803 84

 

 

Reservefonden ejede den 31. December 1914 315 kr. 00 Øre

Skanderborg, den 31. December 1914

  1. Lyngby

 

 

Fortegnelse over Medlemmer i 1914.

 

Navn Kr.   Navn Kr.
Aase, Brygger, Skanderborg 2   Lang, Th., Frk., Silkeborg. 2
Andersen, Josias, Frue, Skdbg 2   Lange, Cathrine, Frk., Sølund, Skanderborg 2
Andersen, Frue, Silkeborg 2   Lorentzen, Frue, Edelsborg. 2
Andersen, Frue, Silkeborg 3   Lund, Camilla, Justitsraadinde, Silkeborg 3
Bågø, Frue, Skanderborg 2   Lund, Frue, Direct. Skanderb. 2
Bach, f. Bøndergaard, Maren, Enke, Silkeborg 2   Lund, Frue, Silkeborg 1
Balschmidt, Frue, Silkeborg 1   Lund, Malvina, Frue, Silkeb. 3
Berg-Hansen, Emilie Frue, Skanderborg 2   Lyngby, Ellen, Frue, Skanderb. 2
Bjerregaard, Frue, Silkeborg 1   Løwschall, Kirstine, Frk., Skb. 2
Blom, Fabrikant, Skanderborg 4   Mikkelsen, M., Amtsraadsmedlem, Haarup 2
Borgberg, Frue, Silkeborg 2   Møller, Frue, Lokomotivf. Skb. 2
Braad, Frue, Silkeborg. 1   Møller, Valdemar, Frue, Skd. 2
Bruun, Johanne, Frue, Skdbg 5   Nielsen, Augusta, Frue, Silkeb. 3
Bruun, Ellen, Skanderborg 2   Nielsen, Augusta, Frk., Silkeb. 2
Bruun, Ebba, Skanderborg 2   Nielsen, Marie, Frk., Silkeb. 2
Chantelanze, Frue, Silkeborg 1   Nielsen, Districtslæge, Skdbg. 5
Christensen, Agentinde, Skdbg 3   Nielsen, Sigrid, Frue, Silkeb. 2
Christensen, Maya, Pastorinde, Skanderborg 2   Nielsen, Frue, Tømmerhandler, Skanderborg. 2
Christensen, Frue, Vestermølle 2   Nielsen, N. P., Frue, Skdbg. 2
Christiansen, Cathrine, Frue, Skanderborg 1   Nielsen, Alterdegn, Frue, Skb. 2
Danielsen, Portør, Skanderb 2   Nietschy, Sofie, Frk. Skanderb. 2
Van Deurs, Marie, Frue, Glentholm pr. Ry 6   Nørgaard-Sørensen, Redacteur, Skanderborg 2
Van Deurs, Elise, Frk 2   Qlsen, Laura, Frue, Skanderb. 3
Van Deurs, Sylvia, Frk., Do 2   Pedersen, Inspecteur, Frue, Skanderborg. 2
Van Deurs, Tove, Frk., Do. 2   Petersen, Frue, Jexen Hovg. 2
Dreyer, Kammerherreinde, Skb 10   Petersen, Caroline, Frue, Silkeb. 2
Fenger, Helene, Frue, Silkeb. 2   Petersen, Vilhelmine, Vrold. 2
Friis, Frue, Skanderborg. 2   Pontoppidan, Frue, Constantinsborg 4
Gall, C., Frue, Fruering 2   Raarup, Frk., Skanderborg. 1
Gesner, Frue, Silkeborg. 2   Rasmussen, R., Folkethingsmd. Hvolbæk 2
Givskov, Borgmesterinde, Skb. 10   Reppien, Guldsmed, Skanderb. 2
Godske-Nielsen, Frue, Silkeb. 2   Rechendorff, Pastorinde, Svejstrup 2
Grabou, Cathrine, Frue, Silkeb. 2   Reimer, Andrea, Frue, Silkeb. 2
Grabou, Marie, Frue, Silkeb. 2   Richter, Amtsraadsmedl. Kattrup 2
Gram, Else, Frk., Kjøbenhavn 2   Schjødt, Nicolette, Justitsraadinde, Silkeborg 5
Gyberg, Frue, Skanderborg. 2   Schjøth, Frue, Læge, Silkeb. 2
Hammer, Mathilde, Frue, Silkeb. 5   Schmidt, Lærer, Skanderborg. 2
Hansen, Jutta, Frue, Silkeborg 2   Simonsen, Vilhelmine, Frk. Skb. 2
Hansen, Andrea, Frue, Skdbg. 3   Skibsted, Henriette, de Fine, Frk., Kjøbenhavn 2
Hansen, Margrethe, Frue, Skb 3   Skovgaard, Emilie, Frk., Silkeb. 1
Hansen, M. J. Lærer, Skdbg. 2   Skovgaard, Henriette, Frue, Skanderborg 2
Hansen, Marie, Frue, Skdbg 2   Stub, Rigmor, Frue, Skanderb. 2
Heide-Jørgensen, Frue, Silkeb 3   Svendsen, Margrethe, Frue, Skanderborg 3
Heilmann, Frue, Tammestrup 2   Svendsen, Ingrid, Frk., Skdb. 2
Heise, Frue, Sorring 2   Svendsen, Ebba, Frk., Skdbg. 2
Henningsen, Frue, Skanderb 2   Sørensen, Anna, Provstinde, Skanderborg 5
Herschend, Erica, Frue, Skdbg 2   Sørensen, Anna, Frue, Silkeb. 2
Holm, Sognepræst, Fruering. 2   Sørensen, Kr., Amtsraadsmedlem, Ersholt 2
Holstein, Emilie, Frue, Vedbæk 2   Sørensen, Cornela, Frue, Skb. 1
Holstein, Frk., Vedbæk. 2   Sørensen. Davida, Frue, Skdb. 3
Høeg, Johanne, Frue, Silkeb 3   Sørensen, f. Blom, Elisabeth, Frue, Skanderborg 2
Højrup, Maren, Frue, Silkeb 5   Sørensen, Frue, Fredensborg. 2
Isaksen, Marie, Kolding. 2   Sørensen, Nina, Frue, Silkeb. 1
Jensen, Frue, Ladegaardene. 2   Teilmann, Frue, Skanderborg 3
Jensen, Frue, Silkeborg. 2   Thomsen, Marie, Cancelliraadinde, Randers 8
Jensen, J., Frue, Silkeborg. 2   Thomsen, Marie, Frue, Skdb. 2
Jensen, N., Amtsraadsmedlem, Vrønding 2   Topp, Frue, Silkeborg 2
Jespersen, Agnete, Frue, Skbg. 2   Tvermoes, Laura, Frue, Skdb. 2
Jones, Frue, Silkeborg. 2   Wegener, C., Frue, Skanderb. 2
Jørgensen, Frue, Stilling 2   Westenholz, Ulla, Frue, Mattrup 4
Klindt, Frue, Silkeborg 2   Weyhe, Emilie, Frue, Kjøbenh. 2
Koch, Frue, Silkeborg 1   Wichmand, Marie, Frue, Skdb. 2
Kragh, Anna, Skaarup 2   Wohlert, Johanne, Frue, Skdb. 2
Kristiansen, Frue, Silkeborg. 1   Øllgaard, Pastorinde, Skandb. 2
Krüger, Frue, Silkeborg. 2      

 

Bidrag fra Skanderborg Byraad 25 Kr.

Bidrag fra Skanderborg Amtsraad 50 Kr.