Venskabsprojekt i Malawi

Baggrund om Malawi

Malawi er placeret som nr. 171 ud af 189 lande på FN’s oversigt over udviklingen i verdens lande og er derfor et af de fattigste og mindst udviklede. Mere end fire ud af fem indbyggere i Malawi bor på landet og lever primært af landbrug, hvor der kun er mad nok til at brødføde deres egne familier og muligvis dele af lokalsamfundet. Udbyttet af jorden afhænger i høj grad af mængden af regn. Derfor er en stor del af den malawiske befolkning yderst sårbare over for klimaforandringer og vejrrelatere-de katastrofer såsom tørke og oversvømmelse.

Malawi har grænser til Mozambique, Zambia og Tanzania. Kilde: www.at-rejse-er-at-leve.dk

Det sociale sikkerhedsnet i landet er mangelfuldt og bliver kun mere begrænset jo længere væk fra byerne, man kommer. Især på landet er der ringe adgang til stabile vandforsyningsordninger, uddannelsesmuligheder og sundhedsydelser. På sund-hedsområdet er specielt antallet af hiv-smittede et stort problem – især blandt un-ge. Hiv og Aids er en af de hyppigste årsager til dødsfald sammen med malaria, di-arré-relaterede sygdomme og fejlernæring.
Kvinder og børn er blandt de mest sårbare grupper i Malawi. To ud af ti børn under fem år er underudviklede, 16,5 % er underernærede, og hvert fjerde barn udsættes for børnearbejde. Desuden har 60 % af befolkning i Malawi oplevet fysisk vold eller psykiske overgreb i løbet af deres opvækst.
Uligheden blandt kvinder og mænd er desuden stor i et patriarkalsk land som Mala-wi. Fra 2012 til 2014 havde landet en kvindelig præsident, Joyce Banda, og her skete der enkelte positive fremskridt, men vejen til ligestilling er stadig lang. For eksempel fortsætter kun 11 % af alle piger i gymnasiet efter folkeskolen, mens det samme gælder for 21 % af drengene. Det skyldes blandt andet, at pigerne bliver giftet væk, mens de er meget unge. Cirka halvdelen af alle piger i Malawi er gift, inden de fylder 18 år, og teenagegraviditeter er meget udbredte.
Befolkningstilvæksten er desuden forsat høj og kombineret med den generelle fat-tigdom, lægger det et stort pres på landets ressourcer og i forvejen svage offentlige systemer. Der er derfor en reel frygt for, at sundheds- og uddannelsessystemet og jobmarkedet bryder sammen, og at landets dyrkningsarealer og vandressourcer ikke kan dække de fremtidige behov i en voksende befolkning.

Landefakta

Malawi

Danmark

Landeareal
Indbyggertal
Andel af befolkningen, der bor på landet
Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling
Årlig BNI per indbygger
Befolkning under fattigdomsgrænsen
Forventet levealder
Gennemsnitlig skolegang
Mobilabonnementer per 100 personer

118,484 km2
18,6 millioner
83,3%
171 ud af 189 lande
1.064 USD
71,4 %
63,7 år
4,5 år
39,7

42.937 km²
5,7 millioner
12,2%
11 ud af 189 lande
47.918 USD
-
80,9 år
12,6 år
122,3

Kilde: FN’s Human Development
Index 2018

PROJEKT

Dette venskabsprojekt støtter en bæredygtig udvikling i de tre distrikter Chikwawa, Mangochi og Mwanza i det sydlige Malawi. De tre distrikter er udvalgt ud fra en række af de nævnte parametre, interesse og engagement fra de lokale myndighe-der, kapacitet i de lokale Røde Kors afdelinger i distrikterne samt en analyse af an-dre NGO’ers arbejde i området.

Flertallet af projektets modtagere er bosat på landet og lever af de fødevarer, de selv producerer. Deres lokalsamfund har ofte kun begrænset adgang til sundheds-ydelser, som sjældent er af en særlig høj kvalitet. De er selv, eller har naboer som er, hiv-smittede, og deres viden om gængse hygiejneregler, eller hvordan man kan mindske risici, er minimal. Desuden er deres viden om, hvordan man bedst står imod naturkatastrofer også mangelfuld.
Projektets aktiviteter arbejder på tværs af de mange udfordringer, som landsbybe-boerne møder eller er i risiko for at møde i deres dagligdag. Målet er at gøre lands-bybeboerne modstandsdygtige, så de er i stand til på egen hånd at løse udfordrin-ger og problemer i dagligdagen og stå imod, når såvel store som små katastrofer rammer. Projektet har været i gang siden 2016 og afsluttes i 2019. Dog er det alle-rede besluttet, at der laves et nyt projekt, som skal løbe fra 2020 til 2024. Det bliver i de samme distrikter, men vil fokusere på andre landsbyer. At lave et projekt, der løber over så mange år, giver derfor mulighed for en betydelig og mærkbar foran-dring i distrikterne.

Målgruppe

Projektets målgruppe er udsatte beboere – især kvinder, unge og børn. Når første del af projektet er færdigt i 2019, forventes det, at projektet i alt har nået 150.000 sårbare mennesker direkte samt fået indirekte betydning for en stor del af den sam-lede befolkning i de tre distrikter. Her bor over 1,5 millioner mennesker. Resten af befolkningen kan altså også få gavn af projektets resultater, selvom de ikke delta-ger direkte i aktiviteterne.

Aktiviteter & resultater

Målet med projektet er at øge det generelle sundhedsniveau, forbedre det sociale sikkerhedsnet for de mest udsatte grupper, give adgang til en mere stabil drikke-vandsforsyning og sanitære faciliteter samt gøre kvinders position i lokalsamfundet stærkere. Der er derfor aktiviteter inden for fire fokusområder:
• Sundhed
• Vand, sanitet og hygiejne
• Katastrofehåndtering
• Inklusion
Projektet arbejder i øvrigt samtidigt med at styrke Malawi Røde Kors’ organisation. Det sker både på nationalt og lokalt niveau, så Malawi Røde Kors’ medarbejdere og frivillige har ressourcer og kompetencer til at fortsætte støtten til lokalsamfundene på egen hånd, når projektets aktiviteter slutter.
Da 2019 er et overgangsår, er der særligt fokus på at gøre aktiviteterne bæredygti-ge, så de fortsætter – også efter at projektet bevæger sig videre til andre landsbyer fra 2020. Det handler om at forbedre vurderingen af behovene hos lokalbefolknin-gen, styrke strukturerne for rekruttering, fastholdelse og undervisning af frivillige og udbygge kapaciteten til at være støttepersoner for arbejdet.

Fokusområde 1: Sundhed

Målet er at give lokalsamfundene bedre viden om sundhed og bedre vaner og ruti-ner specifikt inden for reproduktiv sundhed samt mor-barn sundhed. Aktiviteterne handler om at udvikle informationsmateriale om sundhed, undervise både frivillige og mødre i vigtige sundhedstemaer, promovere seksuel og reproduktiv sundhed i lokale Røde Kors ungdomsklubber samt lave fortalerarbejde over for lokale myndig-heder for at gøre adgang til familierådgivning og ungdomsvenlige sundhedsydelser bedre.

Fokusområde 2: Vand, sanitet og hygiejne

Målet er at give lokalsamfundene bedre adgang til rent drikkevand og sanitære faci-liteter samt en bedre praksis omkring hygiejne. Eksempler på aktiviteter inkluderer renovering af brønde, træning af frivillige til at vedligeholde dem og løbende test af vandkvaliteten, promovering af brug af latriner samt opbygning af nye latriner samt oplysningskampagner om god hygiejne.

Fokusområde 3: Katastrofehåndtering

Målet er at ruste lokalsamfundene bedre til at håndtere naturkatastrofer og nødsi-tuationer – både ved at give landsbyernes beboere flere værktøjer, men også ved at styrke kapaciteten hos Malawi Røde Kors. Aktiviteterne handler om at udvikle hand-lingsplaner for katastrofeberedskab både hos Malawi Røde Kors samt på lokalt plan, træne beredskabsteams på distriktsniveau samt frivillige i hver landsby, undervise i førstehjælp og eftersøgningsteknikker samt afholde kampagner og events, der sæt-ter fokus på at skabe et mere trygt miljø.

Fokusområde 4: Inklusion
Målet er bedre beskyttelse af de mest sårbare mennesker i landsbyerne samt støtte deres adgang til sociale ydelser med særligt fokus på forældreløse børn. Eksempler på aktiviteter inkluderer økonomisk støtte til sårbare og forældreløse børn, oprettel-se af støttegrupper og skoleklubber, der hjælper børnene med at få indflydelse på deres eget liv samt træning af medarbejdere og frivillige hos Malawi Røde Kors i at lave fortalerarbejde på vegne af udsatte grupper.

VORES PARTNERSKAB MED MALAWI RØDE KORS

Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Malawi Røde Kors siden 1988. Fokus for samarbejdet har gennem alle årerne primært været sundhedsaktiviteter i store ud-viklingsprojekter. Når der er opstået naturkatastrofer i landet, har Røde Kors i Dan-mark, som en tæt partner til Malawi Røde Kors, ofte bidraget med større og mindre nødhjælpsindsatser.

Malawi Røde Kors er den største humanitære organisation i Malawi og er til stede i alle landets 28 distrikter. I alt har Malawi Røde Kors 30.000 frivillige, der er organi-seret i 33 afdelinger og underafdelinger.

STØTTEBEHOV I 2019-2021

Foruden Røde Kors-afdelingerne i Danmark støtter også Røde Kors i Island, Finland og Italien projektet økonomisk. Afdelingernes støtte er dog vigtig for projektets gennemførelse, da den udgør en stor del af det økonomiske bidrag, som Røde Kors i Danmark har forpligtet sig til at give. På den måde kan afdelingerne være med til at føre projektet helt til dørs.

Tabellen viser det forventede beløb, som vi søger om støtte til hos Røde Kors afdelingerne i Danmark.

2019
1.345.000 kr.

2020
1.585.000 kr.

2021
1.585.000 kr.

BAG OM VENSKABSPROJEKTERNE

Med venskabsprojekterne er det muligt for din afdeling at støtte det internationale udviklingsarbejde, der gennemføres af Røde Kors i Danmark og partner Røde Kors/Halvmåne selskab.

I 12 af Røde Kors i Danmarks partnerskabslande er der venskabsprojekter, som din afdeling kan støtte. Alle venskabsprojekter godkendes af den internationale chef i Røde Kors i Danmark. I udvælgelsen lægges der vægt på, at hele projektporteføljen i et land og i en region hænger godt sammen. Der tages hensyn til, hvilke områder og lande der er prioriteret i Røde Kors i Danmarks internationale arbejde, samt ad-gang til anden donorstøtte i de enkelte områder. Til trods for store behov i landene, hvor Røde Kors i Danmark arbejder, er alle projekter ikke nemme at få donorers støtte til.